Search

Tehokasta tukea, hyvinvointia ja jaksamista

Hankeavustukset ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen 2023

Hanke vastaa Linnasmäen opiston mm. kouluterveyskyselyssä esiin nousseisiin haasteisiin opiskelijoiden oppimistaidoissa, yksinäisyyden tunteessa, uupumisessa ja elämätavoissa. Hankkeessa kehitetään yhteisöllistä opiskeluhuoltoa sekä erilaisten uusien menetelmien että työnjaon osalta. Hankkeessa kehitetään myös opiskelijan tukea (ml. erityinen tuki) kohdennettuna erityisesti työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittajiin. Hankkeessa vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityisestä tuesta ja kielitietoisuudesta. Lisäksi alueellinen vertaisarviointiverkosto järjestää hankkeen puitteissa oppimisen tuen vertaisarvioinnin ja/tai benchmarkingin. Kaikki hankkeen toiminta suunnitellaan ja sitä arvioidaan opiskelijat osallistaen. Hanketta toteutetaan vuosina 2024-25.

Lisää artikkeleita