Search

Järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tavoite

Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen opiskelu- ja työympäristö.

2. Järjestyssääntöjen soveltamisalue

Järjestyssäännöt koskevat Linnasmäen opiston opiskelijoita. Lisäksi on noudatettava muita opiston toimintaohjeita ja turvallisuusmääräyksiä

sekä viranomaisten antamia määräyksiä. Järjestyssäännöt ovat voimassa Linnasmäen opiston alueella ja opiskeluaikana. Opiskeluaika määräytyy työjärjestyksen ja/tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan.

Järjestyssäännöt koskevat myös opiston järjestämiä, varsinaisen opiskeluajan ja opiston ulkopuolella pidettäviä tilaisuuksia ja opiskelijoiden opiston tiloissa järjestämiä tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa opiskelijat edustavat opistoa. Opetussuunnitelman mukaisessa opiskelussa työpaikoilla, opiskelija noudattaa työpaikan toimintaohjeita ja määräyksiä sekä hyviä käytöstapoja.

Linnasmäen opiston asuntolassa asuvia koskee näiden sääntöjen lisäksi asuntolaoppaassa olevat asuntolasäännöt.

3. Turvallisuus ja työrauha

Linnasmäen opiston opiskelijoilla, työntekijöillä ja vierailla on oikeus työrauhaan. Matkapuhelinten asiaton käyttö oppitunneilla on kielletty. Koe-/tenttitilanteissa tulee noudattaa erillisiä koe-/tenttiohjeita.

Opiston alueella noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymistapoja.

Henkinen ja fyysinen kiusaaminen, uhkailu, väkivaltainen käyttäytyminen, opiskelun estäminen tai häirintä sekä rasistinen tai muuten loukkaava käyttäytyminen ja pukeutuminen on kielletty.

Jokainen opiskelija ja työntekijä ovat osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista ja on velvollinen ilmoittamaan henkilöstölle, mikäli havaitsee jotain poikkeavaa.

Opiskelijan on noudatettava erillisiä tietoturvaohjeita ja tietoverkon käyttösäännöstöä.

4. Päihteet ja vaaralliset esineet

Alkoholin ja huumausainelain tarkoittamien huumausaineiden käyttö ja vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty opiston käytössä olevissa tiloissa. Vaarallisten esineiden kuten veitsien ja ampuma-aseiden tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.

Jokainen opiskelija ja henkilöstöön kuuluva on velvollinen puuttumaan asiaan, jos tekee päihteiden tai huumeiden käyttöön tai vaarallisiin esineisiin liittyviä havaintoja.

Opisto on savuton oppilaitos. Tupakointi ja tupakkatuotteiden (mm. nuuskan ja sähkötupakan) käyttö on opiston alueilla kielletty tupakkalain (698/2010) nojalla opiskelijoilta, henkilökunnalta ja muilta opiston alueella oleskelevilta. Kokoushotellilla on tupakointikatos pysäköintialueen läheisyydessä ja asuinrakennuksen takana.

5. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Linnasmäen opiston omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja tarve- ja raaka-aineita säästeliäästi.

Omaisuuden katoamisesta tai vahingoittumisesta on ilmoitettava välittömästi opettajalle.

Mikäli opiskelija tahallaan vahingoittaa opiston omistamaa tai sen haltuun uskottua tai yhteisön jäsenten omaisuutta, hänen on korvattava se vahingonkorvauslain mukaan. Jos vahinko on kahden tai useamman aiheuttama, tekijät vastaavat vahingon korvaamisesta yhteisvastuullisesti.

Opiston omaisuuden lainaamiseen on saatava aina lupa asianomaisesta omaisuudesta vastaavalta henkilöltä.

6. Kurinpito

Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvissa seuraamuksissa noudatetaan koulutuksia säätelevien lakien ja asetusten kurinpitomenettelyä.

Kurinpitomenettelyn voi käynnistää esimerkiksi seuraavat asiat:

 • opetuksen häiritseminen
  • suora tai epäsuora kiusaaminen
  • epäasiallinen väkivaltainen ja uhkaava käytös
  • vilppi
  • päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen tai päihteiden hallussapito, tupakointisäännösten noudattamatta jättäminen
  • työturvallisuusmääräysten vaarantaminen
  • salassapitomääräysten rikkominen

Tarkempi kuvaus kurinpitomenettelystä on erillisessä ohjeessa.

7. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan opiskelijan oppaassa. Järjestyssäännöt päivitetään vuosittain opiston johtoryhmässä.

Lisää artikkeleita