Search

Työelämässä oppiminen

 • Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää tavoitteellista ja ohjattua koulutusta, johon voidaan yhdistää koulutusta esim. oppilaitoksen opetustiloissa, verkkooppimisympäristöissä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen. Työelämässä oppimisesta on aiemmin käytetty myös termejä työssäoppiminen ja harjoittelu.
 • Suunnitellaan yhdessä oppilaitoksen edustajan, opiskelijan ja työpaikan edustajan kanssa.
  Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella (kun kyseessä on palkallinen työsuhde) tai koulutussopimuksella (kun kyseessä on palkaton työelämässä oppiminen).
 • Työelämässä oppimisen järjestäminen on yhteistyötä, jossa mukana ovat opettaja, opiskelija, työpaikkaohjaaja ja koko työyhteisö.

Oppilaitoksen tehtävät

 • Arvioi työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä.
 • Varmistaa työpaikan turvallisuuden työelämässä oppimiselle.
 • Suunnittelee opinnot ja niiden toteutustavan yhteistyössä työpaikan kanssa.
 • Järjestää opiskelijan tietopuoliset opinnot.
 • Kartoittaa ja järjestää opiskelijan tarvitseman erityisen tuen.
 • Seuraa opiskelijan koulutuksen etenemistä.
 • Koordinoi ja kehittää yhteistyötä eri osapuolien välillä.

Opettajan tehtävät

 • Kartoittaa opiskelijan oppimistarpeet ja niihin vastaavan tutkinnon osan /osat.
 • Suunnittelee opiskelijalle oppilaitoksessa, työpaikalla tai muualla toteutettavat opinnot.
 • Ohjaa opiskelijan oppimisprosessia.
 • Tukee työpaikkaohjaajaa.
 • Ohjaa opiskelijaa ja työpaikkaa näyttöjen toteuttamisessa.
 • Tukee työpaikkaa arvioinnissa.

Opiskelijan tehtävät

 • Osallistuu omien opintojensa suunnitteluun.
 • Oppii työssä, oppilaitoksessa ja muissa ympäristöissä.
 • Saa ohjausta työpaikkaohjaajalta, opettajalta ja koko työyhteisöltä.
 • Saa monipuolista arviointia oppimisestaan.
 • Suunnittelee osaamisen näyttöjä yhdessä opettajan ja työpaikan kanssa.
 • Sitoutuu työhön, opintoihin ja työyhteisössä toimimiseen.

Työpaikan tehtävät

 • Luo edellytykset työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle, varmistaa oppimisen mahdollisuudet.
 • Järjestää ja varmistaa resurssit opiskelijan ohjaamiseen, valitsee työpaikkaohjaajan.
 • Varmistaa, että työyhteisö on sitoutunut ohjaamaan opiskelijaa.
 • Mahdollistaa opiskelijan osallistumisen oppilaitoksessa / verkossa / muualla toteutettaviin opintoihin.
 • Vastaa opiskelijan työturvallisuudesta.

Työpaikkaohjaajan tehtävät

 • Tutustuu opiskelijaan, perehtyy työpaikkaohjaajana toimimiseen sekä tekee yhteistyötä opettajan kanssa.
 • Perehtyy oppimisen tavoitteisiin sekä tutkinnon osiin ja tutustuu arviointikriteereihin.
 • Suunnittelee, organisoi ja ohjaa oppimistavoitteita tukevia työtehtäviä yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa.
 • Varmistaa työturvallisuuteen liittyvät asiat.
 • Antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä.
 • Arvioi työssäoppimista.
 • Tekee yhteistyötä opettajan kanssa.
 • Kehittää omaa ohjausosaamistaan. Osallistuu tarvittaessa työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Lisää artikkeleita