Search

Näyttö on tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen osoittaminen tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Se tulee järjestää mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelijan katsotaan saavuttaneen ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet.

Oppilaitoksen tehtävät

 • Vastaa näytön toteuttamisesta.
 • Perehdyttää työelämää edustavat arvioijat osaamisen arviointiin.
 • Osaamisen arvioivat kaksi arvioijaa, joista toinen on työelämän edustaja ja toinen opettaja tai erityisestä syystä muu oppilaitoksen edustaja. Arvioijilla tulee olla:
  – Riittävä suoritettavaan tutkintoon ja erityisesti arvioitavaan tutkinnon osaan, yhteisen tutkinnon osan osa-alueeseen tai valmentavaan koulutukseen liittyvä ammattitaito ja osaaminen.
  – Riittävä perehtyneisyys arviointiin.
  – Riittävä perehtyneisyys suoritettavan tutkinnon tai valmentavan koulutuksen perusteisiin.
  – Arvioijat eivät saa olla esteellisiä suhteessa opiskelijaan, esimerkiksi läheinen tai erityisen hyödyn tai vahingon saaja.

Opiskelijan tehtävät

 • Voi osallistua näyttöön osaamisen hankkimistavasta riippumatta.
 • Päivittää henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) alustavan suunnitelman näytöstä yhdessä opettajan kanssa.
 • Perehtyy tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
 • Keskustelee työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa niistä töistä, joissa voi osoittaa osaamisensa.
 • Huolehtii, että osaa kaikki ne asiat, mitkä aikoo osoittaa näytössä.
 • Suunnittelee opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa näyttöjen ajankohdat, millä tavalla osaaminen osoitetaan ja miten osaamista arvioidaan ja ketkä arvioivat.
 • Osoittaa osaamisensa sovituissa työtehtävissä ja sovitulla tavalla.
 • Osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.
 • Pyytää palautetta työpaikkaohjaajaltaan ja muilta työntekijöiltä.
 • Arvioi omaa suoritustaan.
 • Saa arviointipäätöksen ja perustelut arvioijilta.

Työpaikan tehtävät

 • Näyttö toteutetaan työpaikoilla käytännön työtilanteissa.
 • Jos työpaikalla, jossa opiskelija on oppimassa, on edellytykset näytön järjestämiseen, tilaisuus suunnitellaan yhdessä oppisopimustyönantajan tai koulutussopimuskoulutusta tarjoavan työpaikan edustajan kanssa ja kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Arvioijan tehtävät

 • Sama henkilö voi toimia työpaikkaohjaajana ja näytön arvioijana.
 • On ammattitaitoinen oman alan osaaja.
 • Osallistuu tarvittaessa arvioijaperehdytykseen, jonka oppilaitos järjestää.
 • Perehtyy suunnitelmiin tai sopimuksiin, joita osaamisen osoittamiseksi on tehty.
 • Perehtyy tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.
 • Tekee yhteistyötä opiskelijan ja opettajan kanssa ennen näyttöä, sen aikana ja sen jälkeen.
 • Varmistaa näytön ajankohdan, käytännön järjestelyt ja mahdollisen arviointiaineiston keräämisen.
 • Arvioi osaamista monipuolisesti ja eri menetelmillä.
 • Vertaa osaamista tutkinnon perusteiden arviointikriteereihin ja arviointiasteikkoon.
 • Sopii opettajan kanssa arviointikeskusteluun osallistumisesta tai arviointiaineiston kokoamisesta ja välittämisestä opettajalle.
 • Tekee arviointipäätöksen yhdessä opettajan kanssa arviointikeskustelussa.
 • Kertoo yhdessä opettajan kanssa opiskelijalle arviointipäätöksen ja sen perustelut.

Lisää artikkeleita